Vissza a főlapra

SZENTMISÉK RENDJE

2021. május 23-tól

Szent Péter és Pál Főplébánia Templomban

·         hétköznap: 18 órakor

Vasárnap 8, 10 és 18 órakor

Jó Pásztor Templomban

·         hétköznap: 8 órakor

·         vasárnap: 8:30, 11 órakor

Óbudai Segítő Szűz Mária Kápolnában

·         hétköznap: 7, 18 órakor

·         vasárnap: 8, 9, 10:30, 18 órakor

Óbudai Feltámadt Üdvözítő Temetőkápolnában

·         csak alkalmanként:

·         temetés után (előzetes egyeztetés a főplébánián!)

·         Mindenszentek ünnepén: 10 órakor

·         Halottak napján: 10 órakor

A hitét felelősen megélő ember adakozó szeretete megnyilvánul abban is, hogy rendszeresen él a szentmise felajánlás lehetőségével élő és meghalt szerettei javára, hálájának és kérésének kifejezésére a Teremtő ill. a szentek iránt.

 

IMAÓRÁK

Szent Péter és Pál Főplébánia Templomban

·         minden hónap 2. vasárnapján a 18 órai szentmise végén a családokért, gyermekáldásért, betegekért imádság, áldással

·         a hónap első péntekén 17:30 órakor litánia, szentségi áldással

·         a hónap első szombatján 17:30 órakor rózsafüzér

·         május hónapban minden nap 17:30 órakor lorettói litánia szentségi áldással

·         október hónapban minden nap 17:30 órakor rózsafüzér

 

GYÓNTATÁS

Szent Péter és Pál Főplébánia Templomban

·         szentmisék előtt ½ órával

·         megbeszélés szerint a plébánián

 

SZENTSÉGEK

 

I. Keresztség

Röviden a keresztség szentségéről:

„Az ember a keresztség szentségével válik Krisztus egyházának tagjává …..” (CIC 96.kán)

·         A keresztség szentsége gyermek ill. felnőtt korban is kiszolgáltatható.

·         A gyermekek számára a szentség kiszolgáltatását szülei kérhetik.

·         Keresztelésre a Plébánián lehet jelentkezni  hivatali időben.

·         A keresztelendőnek válasszanak keresztszülőt, akinek feladata a keresztelendő vallásos nevelésének elősegítése (patrónus) és, hogy a keresztségnek megfelelő vallásos életet éljen.

·         A keresztszülő 16. életévét betöltött, megkeresztelt, római katolikus, első szentáldozáshoz járult, megbérmált, (amennyiben házas) szentségi házasságban élő személy legyen.

·         Amennyiben kérdések merülnek fel (a fentiekkel kapcsolatban) forduljon bizalommal Plébániánk munkatársaihoz.

·         Felnőtt keresztelés: lásd Katekézis

 

II. Első szentáldozás

 

Röviden a szentségről:

 

·         Találkozás a Szentségi Jézussal a legszentebb áldozatban!

·         Jézus az utolsó vacsorán rendelte Apostolainak: -- Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!

·         Jézus az utolsó vacsorán – szeretetből – itt hagyta magát nekünk a kenyér és a bor színe alatt, amelyet szent Testévé és Vérévé lényegített, és melynek végzésére az Apostoloknak és utódainak a Papoknak adott hatalmat és megbízást,hogy – "Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre -- … és én veletek vagyok , mindennap a világ végezetéig!"

 

Ki kérheti a szentség kiszolgáltatását?

 

·         Mindaz, aki megkeresztelt a rk. vallásban, értelmével és akaratával belátja, hogy a legszentebb áldozatban, a szentmisében, átváltoztatott kenyérben (ostya) és borban, a Szentlélek erejével, Jézus parancsa alapján a papi hatalommal átváltoztatva, valóságban jelen van az Üdvözítő Jézus Krisztus Testével és Vérével, (mindaddig, amíg a kenyér és a bor állagát megőrzi).

·         Mindaz, aki előzetesen hitoktatásban részesült és azt a felelős lelkipásztor elégségesnek tartotta a szentség kiszolgáltatásához.

·         Mindaz, aki előtte a szentgyónásban – lelki beszélgetésben – megtisztította lelkiismeretét és alkalmassá tette a szentség befogadására.

·         Mindaz, aki halálveszélyben van és utolsó útravalóul a szentség kiszolgáltatását kéri.

 

Hogyan kérheti a szentség kiszolgáltatását?

 

·         Gyermekek – megfelelő iskolai, vagy plébániai hitoktatás után – Plébániájukon

·         Felnőttek – megfelelő lelki felkészülés után – Plébániájukon

 

Hogyan történik a szentség kiszolgáltatása?

 

·         Ünnepélyes keretek között szentmise keretében.

 

 

III. Bérmálás

 

Röviden a bérmálás szentségéről:

 

·         A felnőtt, keresztény nagykorúság szentsége. E szentség felvétele szükséges a keresztségi kegyelem teljessé válásához (OCf.1). „Vele a Szentlélek egészen sajátos ereje gazdagítja a hívőket és még tökéletesebben köt az Egyházhoz, hogy Krisztus hivatott tanúiként szavukkal és életmódjukkal terjesszék és védelmezzék a hitet.” (OCf.2).

 

A szentség kiszolgáltatása:

 

·         Mindazon megkeresztelt, első áldozáshoz járult, még nem bérmált személy részére, akik a kegyelem állapotában vannak (szentgyónásukat elvégezték) és betöltötték 14. életévüket, valamint szellemi képességeik birtokában a fentiekkel azonosulnak, a szentség kiszolgáltatható.

·         A szentség rendes kiszolgáltatója a püspök.

 

Hogyan lehet kérni a szentség kiszolgáltatását?

 

·         Megfelelő felkészítés (szellemi – lelki) után saját plébániáján kérheti az, aki Krisztussal nagyobb egységre, a Szentlélekkel és művével közösségre, Istennel való egységre akar lépni és képes azt életében vállalni.

 

IV. Házasság Szentsége

 

Röviden a szentségről:

 

·         „A házassági szövetséget, amelyben a férfi és a nő az egység olyan közösségét hozza létre egymással amely természeténél fogva a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul, Krisztus Urunk a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte” (CIC 1055. kán 1§).

 

Kik kérhetik a szentség kiszolgáltatását:

 

·         A szentség tartalmát tekintve azok a megkeresztelt férfiak és nők, akik a 1055. kánonban leírtakat elfogadják és teljesítését közös jövőjükben vállalják.

·         Azok a párok (1 férfi és 1 nő), akik közül valamelyik fél nincs megkeresztelve, vagy a beavató szentségek valamelyikében nem részesült, de azok felvételére még nem érzi késznek magát, csak megyéspüspöki engedély (felmentés) birtokában részesülhet a házasság szentségében. (Az egyéb kérdésekbenl az esketés szerinti plébánián adnak tájékoztatást!)

 

Hogyan történik a házasság szentségének kiszolgáltatása?

 

·         Megfelelő szentségi előkészítés után, melynek célja, hogy a házasulandók számára összefoglalja, értelmezze hitük igazságait és segítséget nyújtson megfelelő keresztény házasélet kialakításához, bármely templom Plébániáján lehet kérni a szentség kiszolgáltatását.

·         A szentség felvétele előtt jegyes vizsgálatot kell tartani, ami a szükséges okmányok (3 hónapnál nem régebben kiállított keresztlevél másolati kivonat, elbocsájtó, egyéb okmányok) vizsgálatából, a jelöltek felkészültségének megállapításából, az önkéntesség és a szabad akarat kinyilvánításából, a korábban megtartott polgári (állami) kötés igazolásából áll.

 

Az egyházi házasságkötéshez szükséges okmányok:

 

·         Keresztlevél.

·         Elbocsájtó (a Menyasszony, vagy a Vőlegény lakhely szerinti Plébániájáról)

·         Az esetleges felmentéseket igazoló okmányok: pl. özvegységet, annullációt igazoló okmány.

·         A nem a kötés helyén végzett „Házassági előkészítő” tanfolyam megtörténtét tanúsító igazolás.

·         A nem a házasságkötés helye szerinti eskető pap előzetes kérelme a házasságkötés helye szerinti Plébánostól.

·         2 fő tanú igazolása

 

Egyéb tudnivalók az esküvővel kapcsolatban

 

·         Az előkészítő KATEKÉZIS helye, ideje, részletei megtalálhatók alább.

·         Az egyes templomok szertartásai és azok feltételei közösek csak rendezésbeli különbségek lehetnek.

            A polgári kötés előzze meg az egyházi esküvőt.

 

Kik bocsájthatók szentségi házasságra?

 

·         Azok a felnőtt férfiak és nők, (1 férfi és 1 nő), akik hisznek benne, elfogadják és ígérik, hogy megvalósítják a házasság felbonthatatlanságát, nyitottak a termékenységre és keresztény családi élet megvalósítására.

 

V. A közösség szolgálatának szentségei

 

Az egyházi rend szentsége

 

·         Ez az a szentség, aminek köszönhetően a Krisztusról apostolaira bízott küldetés gyakorlása folytatódik az Egyházban az idők végezetéig. Három fokozatot  tartalmaz: püspöki, áldozópapi, és diakónusi fokozat.

 

Mindhárom elnyerésének feltétele:

·         a beavató szentségek felvételének megléte

·         nőtlen-szabad állapot

·         hivatás és vállalás megléte

 

A szentség felvétele

 

·         Kérje Plébániája és lelki vezetője segítségét!

 

VI. Betegek kenete

 

A szentségről röviden

 

·         „A betegek szent kenetével és a papok imádságával az egész Egyház a szenvedő és megdicsőült Krisztusnak ajánlja a betegeket, hogy nekik enyhületet és üdvösséget szerezzen. Buzdítja őket, hogy szabadon csatlakozva Krisztus szenvedéséhez és halálához és így szolgálják Isten népének lelki javát.” (Lumen Gentium 11.)

 

A szentség alapja

 

·         Krisztus felszólította tanítványait (és azok mai utódait a híveket és a papokat), hogy keresztjüket felvéve kövessék őt!

·         Szent Jakab apostol levele az újszövetségben leírja, hogy „Beteg valaki közületek? Hívassa el az Egyház papjait, és azok imádkozzanak fölötte és kenjék meg olajjal az Úr nevében. Az ima megszabadítja a beteget, ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer.” Jak. 5. 14-15.)

 

Ki veheti fel a szentséget?

 

·         Nem csak halálveszélyben!, hanem súlyos betegségben, idős korban, veszélyben veheti fel mindaz, aki meg van keresztelve, szentgyónását elvégezte (ha eszméleténél van) és feltételezhető, hogy kéri a szentség kiszolgáltatását

 

Mikor vegyük fel?

 

·         Életünk nagy részét teszi ki betegség, megpróbáltatás, baj, élet- és halálveszély. Ezért minden olyan állapot kezdetén és alatt lehet kérni a szentség kiszolgáltatását – magának vagy rászoruló hozzátartozójának kérésére.

·         Tanácsolt a betegség, baj, kórházi kezelés előtt kérni!

·         A lakóhely szerinti Plébánián – általában, de legalább évente egyszer közösségileg is kiszolgáltatják a betegek kenetét.

·         Azok a lakáshoz vagy ágyhoz kötött rászorulók, akik szentmisén nem tudnak részt venni, kérhetik a lakóhely szerinti Plébánián a rendszeres rászorultság idejére a szentáldozás helybeni kiszolgáltatását.

 

Hol kérhetjük a segítséget?

 

·         A beteg-rászoruló lakóhelye szerinti Plébánián telefonon vagy személyesen a rokoni-kapcsolati fok megjelölésével az ellátandó pontos helyének megadásával, a kapcsolatteremtés lehetőségének jellemzésével (eszméletlen, siket stb.).

·         A Budapesti Központi Kórházlelkészségnél telefonon 06 1 713 9620 (napi 24 órában).

·         A Szent Margit Kórházban fekvők a szemben lévő Szalézi Kápolnában 06 20 823 3332

·         A kórházi, intézményi szakdolgozóktól való tájékozódás útján.

·         Az intézménybe való felvételkor szolgáltatott adatok alapján a kórház-intézmény szakdolgozója (külön kérés szerint!)

 

KATEKÉZIS

 

A II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint az Egyház különleges feladata: ŐRIZNI A HITLETÉTEMÉNYT! Az evangéliumi igazság fényével felragyogtatni és így odavezetni minden embert Krisztushoz, Aki mindenek felett van, hogy keressék őt és befogadják szeretetét. Így követjük azt az utat, amelyet az Egyház 20 évszázada jár!

További cél:

Hitünket ismertető tanfolyami előadássorozat az elmaradt beavató szentségek (keresztség, bűnbánat szentsége, eucharistia) pótlására, a házasság szentségére való felkészítés.

Ideje:


Esküvőre felkészítő tanfolyam a Plébánián, általában pénteki napokon (a járványhelyzet miatt online)


·         Általában 12 alkalom (12x1,5 óra) pénteki napokon 18:30-20:00

·         Évente 2x esetleg 3x (igény szerint) megismételve (lásd. „Hirdetések”)

·         A sorozaton bárki részt vehet a korosztálynak és célnak megfelelően.

·         A tanfolyam elvégzéséről hivatalos igazolást adunk, mely egyenértékű a más egyházi intézményekben (róm. kat.) tartott hasonló képzésekkel.

·         Egyházi házasságkötés feltétele a tanfolyam elvégzése. Ezért célszerű a tervezett időpont előtt 3-4 hónappal érdeklődni ill. jelentkezni!

 

SZENTELMÉNYEK

 

Az Egyház által létrehozott szent jelek, melyek megszentelik az élet különféle megnyilvánulásait.

 

Egyházi Temetés

 

·         Az elhunyt lakhelye szerinti Plébánián kérhető, miután a Temetkezési Intézettel (Temető) előzetesen megállapodtak a temetés pontos idejében és helyében.

·         Formáit tekintve koporsós, urnás (hamvasztásos), szórásos temetések egyházi (róm. kat.) szertartását vállaljuk.

·         A szertartások díját a Katolikus Püspöki Kar rendeletben szabályozza, mely jelenleg 35.000 Ft, ami a pap, a kántor, a temetői illeték mértékét tartalmazza.

·         Az Óbudai Temető kápolnájában, temetések után engesztelő gyászmise tartására van lehetőség a Család kérésére, melyet a miséző pap kérhet az Óbudai Főplébániától a 368-6424 telefonszámon, munkanapokon ½4-½6 óráig. A kápolna használati díja – Egyházmegyei díjszabás alapján – alkalmanként 12.000 Ft, melyet a helyszínen lehet rendezni.

·         Halottainkért, Hozzátartozóikért folyamatosan imádkozunk.

 

Áldások

 

·         Személyek (pl. utazás, zarándoklat előtt)

·         tárgyak (újonnan vásárolt kegytárgyak: rózsafüzér, érmék, nyaklánc, keresztek, szobrok stb.)

·         étel (Húsvétkor a Feltámadási körmenet után, Húsvét vasárnap a szentmise után)

·         helyek (Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódóan a lakások, helyiségek, de év közben is bármikor)

 

ADOMÁNYOK

 

Célja: a felelősen gondolkodó hívő ember adakozó szeretetének megnyilvánulása Egyháza és Embertársai iránt

 

Formája:

 

·         A Plébánia működésének segítésére, kiadásainak, segélyező tevékenységének támogatására az „Egyházi hozzájárulás” vagy ismertebb nevén „Egyházi adó” formájában csekkszámlaszám: OTP11703006-20060099 illetve személyes befizetéssel a Plébánián hivatali időben. A hozzájárulás mértéke a Püspöki Karajánlása szerint a nettó jövedelem 1%-a.

·         A jövedelemadó 1-1%-át felajánlhatja egyházak, karitatív szervezetek támogatására az adóbevallás rendelkező nyilatkozata alapján. A Katolikus Egyház kódszáma 0011, a Szent Péter és Pál Alapítvány adószáma: 18059119-1-41

·         Természetbeni adományok (étel, ruha, használati-berendezési tárgyak) előzetes telefonos vagy személyes egyeztetés után.

·         Gyűjtések formájában

- perselyadomány ( a Szent Antal perselyből a szegényeket, a Szent József perselyből a rászoruló családokat támogatjuk)

- alkalmi, meghirdetett gyűjtések (Karácsony, Húsvét, tábor)

 

BÚCSÚ

 

·         A templom védőszentjeinek Szent Péternek és Szent Pálnak ünnepén június 29-én. Ha hétköznapra esik, akkor a megelőző vasárnapon. Ünnepélyes főpapi szentmise 10 órakor.

·         A Kiscelli Kegyoltárhoz kapcsolódva szeptember 8-án. Ha hétköznapra esik, akkor a következő vasárnapon. Ünnepi főpapi szentmise a kegyoltárnál 18 órakor. A szentmise után búcsúi agapé a Péter Pál Házban.

·         Irgalmasság vasárnapján

·         Mindenszentek nyolcadában